Dokumentum helye

A személyes adatok védelmének feltételei

 

I. Alapvető rendelkezések

 1. Az Európai Parlament és Tanács (EU) 2016/679 sz., a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló rendeletének (a továbbiakban mint „GDPR“) 4. cikke 7. pontja értelmében a személyes adatok kezelője Alternova Kft, cégbejegyzés száma: CG. 01-09 914083, székhelye: 1136 Budapest, Pannónia u. 46/B(a továbbiakban mint „adatkezelő“).
 2. Az adatkezelő elérhetőségei: cím: Alternova Kft, Székhelye: 1136 Budapest, Pannónia u. 46/B e-mail: reparex@tatrasobarlang.hu telefon: +36 (1) 7 883 884
 3. Személyes adat alatt értendő az azonosított vagy azonosítható természetes személyről szóló valamennyi információ; azonosított vagy azonosítható természetes személyre vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható.
 4. Az adatkezelő kinevezett nevezett ki adatvédelmi tisztviselőt. Az adatvédelmi tisztviselő elérhetőségei:  Alternova Kft, Székhelye: 1136 Budapest, Pannónia u. 46/B

II. A feldolgozott személyes adatok forrása és kategóriái

 1. Az adatkezelő azokat a személyes adatokat dolgozza fel, amelyeket Öntől átvett, vagy amelyekhez az Ön megrendelésének teljesítése során fért hozzá.
 2. Az adatkezelő az Ön azonosító és elérhetőségi adatait dolgozza fel, illetve azokat az adatokat, amelyek a szerződés teljesítéséhez feltétlenül szükségesek.

III. A személyes adatok feldolgozásának jogszerű oka és célja

 1. A személyes adatok feldolgozásának jogszerű oka
  • az adatkezelő és az Ön személye között létrejött szerződés teljesítése a GDPR 6. cikkének 1 b) pontja alapján,
  • az adatkezelőnek a direkt marketing szolgáltatáshoz (különösen üzleti közlemények és hírlevelek küldéséhez) fűződő jogos érdeke a GDPR 6. cikkének 1 f) pontja alapján,
  • az Ön hozzájárulása az adatai feldolgozásához direkt marketing céljaira (különösen üzleti közlemények és hírlevelek küldéséhez) a GDPR 6. cikkének 1 a) pontja alapján, kapcsolódva a Tt. 480/2004 sz., az információs társadalom egyes szolgáltatásairól szóló törvénye 7 §-ának 2. bekezdéséhez, feltéve, hogy nem került sor áru vagy szolgáltatás megrendelésére.
 2. A személyes adatok feldolgozásának célja
  • az Ön megrendelésének teljesítése, és az Ön és az adatkezelő között létrejött szerződéses jogviszonyból eredő jogok és kötelezettségek teljesítése; a megrendelésnél olyan személyes adatokra van szükség, amelyek a megrendelés eredményes teljesítéséhez szükségesek (név, cím, elérhetőség), a személyes adatok megadása a szerződés megkötésének és teljesítésének feltétlenül szükséges követelménye, ezen adatok megadása nélkül a szerződés megkötése nem lehetséges, ill. az adatkezelő nem tudja a szerződést teljesíteni,
  • üzleti információk küldése és egyéb marketing tevékenységek végzése.
 3. Az adatkezelőre nem vonatkozik automatizált automatizált döntéshozatal vonatkozik a GDPR 22. cikke értelmében. Az ilyen típusú adatkezeléshez Ön kifejezetten hozzájárult.

IV. Az adatok megőrzésének időtartama

 1. Az adatkezelő a személyes adatokat addig őrzi,
  • amíg a megőrzésük feltétlenül szükséges az Ön és az adatkezelő között létrejött szerződéses jogviszonyból eredő jogok és kötelezettségek teljesítéséhez és az azokon alapuló jogigények érvényesítéséhez (a szerződéses jogviszony befejezésétől számított 15 évig).
  • amíg vissza nem vonják a személyes adatok marketing célokra való feldolgozásához adott hozzájárulást, legfeljebb 5 évig, amennyiben a személyes adatokat hozzájárulás alapján dolgozták fel.
 2. Miután letelt a személyes adatok megőrzésének időtartama letelt, az adatkezelő törli személyes adatokat.

V. A személyes adatokhoz hozzáférő személyek (az adatkezelő alvállalkozói)

 1. A személyes adatokhoz az alábbi személyek férnek hozzá, akik
  • szerződés alapján részt vesznek az áru szállításában / szolgáltatás nyújtásában / fizetések teljesítésében,
  • gondoskodnak az e-shop (Shoptet) üzemeltetéséről és az e-shop üzemeltetésével kapcsolatos további szolgáltatásokról,
  • a marketing szolgáltatásokról gondoskodnak.
 2. Az adatkezelőnek nem szándékában áll szándékában a személyes adatokat a harmadik világ országaiba (az EU-n kívüli országokba) vagy nemzetközi szervezetek részére továbbítani. A személyes adatokhoz hozzáférő harmadik világbeli személyek mailing szolgáltatások / felhő alapú szolgáltatások nyújtói.

VI. Az Ön jogai

 1. A GDPR-ben meghatározott feltételek alapján Önnek joga van
  • a saját személyes adataihoz való hozzáféréshez a GDPR 15. cikke alapján,
  • a személyes adatok helyesbítéséhez a GDPR 16. cikke alapján, illetve az adatkezelés korlátozásához a GDPR 18. cikke alapján,
  • a személyes adatok törléséhez a GDPR 17. cikke alapján,
  • az adatkezelés ellen való tiltakozáshoz a GDPR 21. cikke alapján és
  • az adatok hordozhatóságához a GDPR 20. cikke alapján,
  • ahhoz, hogy visszavonja az adatkezeléshez adott hozzájárulását írásban vagy elektronikusan az adatkezelő jelen feltételek III. cikkében szereplő címére vagy e-mailjére kézbesítve.
 2. Joga van továbbá ahhoz, hogy panaszt tegyen a Személyes adatok védelmével foglalkozó hivatalnál, ha úgy gondolja, hogy megsértették a személyes adatok védelméhez való jogát.

VII. A személyes adatok biztonságának feltételei

 1. Az adatkezelő kijelenti, hogy megtett minden kellő műszaki és szervezeti intézkedést a személyes adatok biztonsága érdekében.
 2. Az adatkezelő műszaki intézkedéseket foganatosított az elektronikusan és okirati formában tárolt adatok biztonságának megőrzése érdekében.
 3. Az adatkezelő kijelenti, hogy a személyes adatokhoz kizárólag az általa megbízott személyek férnek hozzá.

VIII. Záró rendelkezések

 1. Az internetes megrendelőlap elküldésével Ön megerősíti, hogy tájékoztatták a személyes adatok védelmének feltételeiről és azokat teljes terjedelemben elfogadja.
 2. A feltételekhez való hozzájárulását az internetes űrlapon a hozzájárulás bejelölésével fejezi ki. A hozzájárulás bejelölésével megerősíti, hogy tájékoztatták a személyes adatok védelmének feltételeiről és azokat teljes terjedelemben elfogadja.
 3. Az adatkezelő jogosult arra, hogy módosítsa ezeket a feltételeket. A személyes adatok védelmének új verzióját a weboldalán teszi közzé és egyúttal elküldi a feltételek új verzióját arra az e-mail címre, amelyet az adatkezelőnek megadott.

Jelen feltételek 2018. 5. 25-én lépnek hatályba.

Elérhetőség

Tátra Shop
1136 Budapest, Pannónia u. 46/B., Magyarország

Tel.: +36 (30) 15 33 150
E-mail: reparex@tatrashop.hu

Nyitvatartási idő:
Hétfő - Péntek: 11:00 - 19:00
Szombat: 10:00 - 14:00

X